Legal notice

Disclaimer
การปฏิเสธการรับผิด

เว็บไซต์ www.th.virbac.com เป็นทรัพย์สินของ เวอร์แบค (ประเทศไทย)


เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เวอร์แบค (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เวอร์แบคกรุ๊ป ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “เวอร์แบค” หรือ “เวอร์แบคกรุ๊ป” 


เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการ สุขภาพของสัตว์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเวอร์แบค  กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาติดต่อสัตวแพทย์ หรือ เวอร์แบค (ประเทศไทย) โดยตรง (โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข)


เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อาจมีหรือไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจผ่าน(หรือไม่ผ่าน)การตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายโดยมีข้อบ่งชี้หรือข้อจำกัดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ และอาจใช้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

เนื้อหาและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของราชอาณาจักรไทย เพื่อการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

เวอร์แบค (ประเทศไทย) พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในเว็บไซต์ www.th.virbac.com แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของเวอร์แบคกรุ๊ป  เวอร์แบค (ประเทศไทย) ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้  ผู้ใช้ได้ยอมรับความเสี่ยงในการเข้าถึงและใช้งาน เว็บไซต์ www.th.virbac.com รวมถึงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้  เวอร์แบคและผู้เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ ผลิต หรือนำเสนอ เว็บไซต์ www.th.virbac.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือความเสียหายที่เกิดจากไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ความผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ หรือการละเว้นเนื้อหาใด ๆ 


ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า  เวอร์แบค และ เวอร์แบค (ประเทศไทย) ไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้ในราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น


Copyright Statement
ลิขสิทธิ์


ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563เวอร์แบค (ประเทศไทย) สงวนลิขสิทธิ์
การออกแบบ ข้อความ กราฟิก รูปภาพ เนื้อหา การจัดวาง ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ เวอร์แบค (ประเทศไทย) ตามลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย
เวอร์แบค (ประเทศไทย) อนุญาตให้คัดลอกเอกสารที่เผยแพร่โดย เวอร์แบค (ประเทศไทย) ในเว็บไซต์ระดับประเทศเพื่อใช้งานส่วนตัวหรือการใช้งานที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในองค์กรเท่านั้น เอกสารใด ๆ ที่คัดลอกไปยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของ เวอร์แบค (ประเทศไทย) นอกจากข้อกำหนดที่ระบุไว้แล้วการนำข้อมูลหรือเอกสารในเว็บไซต์ไปใช้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก เวอร์แบค และ เวอร์แบค (ประเทศไทย) เท่านั้น
 
ไม่อนุญาตให้ ใช้ ผลิตใหม่ เปลี่ยนแปลง จัดจำหน่าย เผยแพร่ วัตถุในเว็บไซต์นี้ อันมีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เวอร์แบค 

เนื้อหาที่เป็นบทความนับเป็นทรัพย์สินของผู้เขียน และผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาในบทความ
เวอร์แบค ไม่รับผิดในเนื้อหาของบทความหรือเอกสารที่เขียนโดยนักเขียนภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเผยแพร่ในส่วนที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสัตวแพทย์ 

เวอร์แบค มีสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความ/เอกสารในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสื่อสารกับลูกค้า บริษัทไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ ของบทความหรือเนื้อหาของนักเขียนดังกล่าว  รวมถึงไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการนำบทความของนักเขียนที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ไปใช้ในทางที่ผิด


เวอร์แบค อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยดำเนินการปรับปรุงประกาศตามข้อบังคับทางกฎหมายต่อไป

Trademark Notice
ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้า


ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อโดเมน รูปลักษณ์ สโลแกน ป้าย ฉลาก เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์อื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งที่มี/ไม่มีการเผยแพร่คู่กับเครื่องหมายการค้าหรือมีการจดทะเบียนภายใต้เครื่องหมายการค้าของ เวอร์แบคกรุ๊ป ล้วนเป็นทรัพย์สินตามกฎหมายของ เวอร์แบคกรุ๊ป บริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ ผู้ที่เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท 


การนำเครื่องหมายการค้าหรือวัตถุดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการหมิ่นประมาทด้วยวาจาและการหมิ่นประมาทที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นส่วนตัวและชื่อเสียงของบุคคล  ระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร


ห้ามมิให้มีการตีความโดยการอนุมาน การใช้กฎหมายปิดปาก  การใช้ใบอนุญาต หรือสิทธิ์อื่นใด ภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าของ เวอร์แบคกรุ๊ป หรือบุคคลที่สาม


Reproduction Rights and Confidentiality
สิทธิในการผลิตซ้ำและการรักษาความลับ


ข้อมูลสะท้อนกลับของผู้ที่ใช้บริการ อันได้แก่ คำถาม ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือการแสดงความชื่นชอบในเนื้อหาจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ โดย เวอร์แบค (ประเทศไทย) ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับข้อมูลดังกล่าว บุคคลอื่นสามารถผลิตซ้ำ ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีข้อจำกัด  เวอร์แบค (ประเทศไทย) สามารถใช้ความคิด แนวความคิด ความรู้หรือเทคนิค ที่ปรากฏในข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ หรือจุดประสงค์อื่นๆได้


Links
ลิงก์


เวอร์แบค (ประเทศไทย) จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ในเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตรวมถึงเว็บไซต์ของ เวอร์แบค ที่ทำการตลาดในประเทศอื่น ๆ ด้วย โดยบริษัทไม่รับผิดต่อข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์อื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในการกำกับของบริษัท


เวอร์แบค (ประเทศไทย) นำเสนอลิงก์ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้อยู่ในกำกับของ เวอร์แบค และ  เวอร์แบค (ประเทศไทย) เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องหรือประเด็นอื่นใดของข้อมูล รวมถึงไม่รับผิดต่อเว็บไซต์ดังกล่าว  บริษัทไม่รับรองเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด


ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ อนุญาตให้ใช้ได้ในโฮมเพจของบริษัทเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้มีการกำหนด deep link และ frame ที่นำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่เจาะจงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เวอร์แบค


Privacy Statement
นโยบายความเป็นส่วนตัว


เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและอนุญาตให้บริษัท รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ระบุไว้ในข้อความนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ ได้แก่ ชื่อ วันเดือนปีเกิด อีเมลแอดเดรส หรือ ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ จะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยเพื่อการใช้งานภายใน เวอร์แบคกรุ๊ป เท่านั้น  บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปจำหน่าย แบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก เวอร์แบคกรุ๊ป


เวอร์แบค (ประเทศไทย) ใช้ระบบเครือข่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมไว้จากระบบออนไลน์  เวอร์แบค (ประเทศไทย) จะพยายามเก็บรักษาข้อมูลอย่างดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ไม่สามารถรับรองกรณีที่เกิดการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าวได้

Right of Access
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล


ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึง ปรับปรุง หรือขอยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  หากท่านมีความประสงค์ที่จะแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลดังกล่าวโปรดส่งอีเมลมายัง contact@virbac.co.th และ เวอร์แบค (ประเทศไทย) จะดำเนินการให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม