Values
Nurture entrepreneurshipสถานประกอบการที่บ่มเพาะทีมงานคุณภาพ

แรงผลักดันของเราก็คือความริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าหาญที่จะก้าวออกไปเผชิญกับหนทางใหม่ ๆ ด้วยความเชื่อมั่น พวกเราเรียนรู้จากความผิดพลาดและกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แนวคิดเหล่านี้ส่งเสริมให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที

Stimulate innovationส่งเสริม สร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ของเราเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และความรู้เฉพาะทาง เราคือผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เราขอสัญญาว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีประโยชน์แก่ลูกค้าทุกท่าน เรามุ่งเน้นที่จะปกป้องและสร้างสุขภาพที่ดีแก่สัตว์ทั้งในด้านอาหารและสุขอนามัยเพื่อรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ทั่วโลก

Demonstrate our engagement คำสัญญาของพวกเรา

Virbac ให้ความสำคัญต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเป็นลำดับแรก พวกเราทำงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม ด้วยความเชื่อมั่นในการลงมือทำงานร่วมกัน และด้วยความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อจะมุ่งตรงไปสู่เป้าหมาย

Foster acustomer-driven approachให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา เรายินดีรับฟังและใส่ใจกับความคิดเห็นของสัตวแพทย์ เกษตรกร และเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคน ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนี้ทำให้เราเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการทำงานของสัตวแพทย์และช่วยในการดูแลสัตว์

Pay attention to peopleให้ความสำคัญกับผู้คน

เราให้ความสำคัญกับทีมงานของเราและสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้วยบรรยากาศของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทีมงานทุกคนเติบโตและร่วมกันนำบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป บรรยากาศการทำงานที่ร่วมมือกัน ผสมผสานกับวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีทั้งแก่ลูกค้าและทีมงาน

Choose sustainability สร้างความยั่งยืน

เรามุ่งหน้าสู่อนาคต เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนางานของเราให้ยั่งยืน เราเรียนรู้จากประสบการณ์และใช้ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม เรารับผิดชอบต่อการทำงานของเราและใส่ใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของสัตว์ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ค้นพบกับวัฒนธรรมองค์กร และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของพวกเรา